İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Resmi Web Sitesi

Anasayfa
5996 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÜRETİM YAPAN İŞLETMELER Yazdır e-Posta

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 5996 Sayılı Kanuna istinaden Yönetmelik gereğince ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDEN KAYIT BELGESİ ALMAK ZORUNDA OLANLARIN BAŞVURUSU  

- Gıda üretimi yapan işletmelerde,10 kişi veya 30 BG gücü altında kalan işletmelerde mühendis bulundurma zorunluluğu yoktur. Bunun üzerinde olan işletmelerde daimi mühendis bulundurma zorunluluğu vardır.

 -  Bu kanunla birlikte çalışma izni ve gıda sicil, üretim izni (hayvansal üretim yapanlar hariç) kaldırılmış olup yerine kayıt sistemi getirilmiştir.   

-  Üretim izni almış veya yeni müracaat edecek olanların tamamı tek bir kayıt numarası alacaktır .

-   Kayıt yaptırılırken eskiden üretim izni almış olan firmalar belgelerini TKB(Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)' na iade edeceklerdir.-   Kayıt yaptırılırken firmaların HACCP veya İSO 22000 kriterlerine göre üretim yaptıklarını belgelemek zorundadır

                           ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDEN KAYIT BELGESİALMAK ZORUNDA OLANLARIN BAŞVURUSUVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır. Yukarıda sayılan, Gıda Üretimi Yapan İşletmelerde İzin Belgesi Almak Zorunda Olanlar dışında kalan gıda üreten işyerleri; Bakanlığımıza kayıt yaptırmak zorundadırlar.Kayda tabi olan işyerleri adına Müdürlüğümüzce “İşletme Kayıt Belgesi” düzenlenecektir. Kayıt belgesi bulunmayan işletmelerin gıda üretimi yapması yasaktır. Bu belgenin düzenlenebilmesi için; talepte bulunan işyerlerinin, 5996 sayılı Kanuna aykırı hükümler hariç olmak üzere, yürürlükteki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli şartları sağlamaları ve ilgili mevzuatla belirlenmiş belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.Kayda tabi olan işletmelerin başvurularını İlçe Tarım Müdürlüklerimize yapmaları gerekmektedir.Bakanlığımıza kayıt yaptırmadan gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme ürettiği tespit edilen üretim yerlerine ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.Gıda işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili izin veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar 5996 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

Kayıt Belgesi Başvurusunda Hazırlanması Gereken Belgeler:Kayıt yaptırmak isteyen gıda üreten işletmeler aşağıdaki bilgi ve belgelerle il/İlçe Müdürlüklerine başvururlar.

a)      Dilekçe, (EK-2)

b)      Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

c)      Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d)     İmza sirküleri sureti,

e)      Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

f)       Kapasite raporu,

g)      (Bu maddedeki belgeler; 5996 sayılı kanunun Ek-1’de belirlenen işletmelerden istenecektir.) İstihdamı zorunlu personelin; noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde çalışabileceğine dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

h)      Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulandığı gösterir yazı, belge vb.